top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

DARČEKOVÉ A ZĽAVOVÉ POUKAZY

ČLÁNOK 1 – Definícia pojmov

 

Na účely týchto obchodných podmienok a ich príloh budú mať pojmy uvedené v tomto článku nasledujúci význam:

 

a) Predávajúci

 

Obchodné meno: Face Fitness s. r. o., IČO: 54 158 630, Kupecká 1357/16, Nitra 949 01, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, vložka číslo: 55646/N, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie a ochranu osobných údajov návštevníkov v súlade s požiadavkami Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

b) Kupujúci

 

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „Spotrebiteľ“ alebo „Kupujúci“).

 

c) Darčekový poukaz

 

Darčekový poukaz oprávňuje osobu, ktorá ho predloží v prevádzke Predávajúceho (ďalej aj „Držiteľ poukazu“), využiť akékoľvek služby poskytované Predávajúcim v hodnote, na ktorú je Darčekový poukaz vystavený.

 

d) Zľavový poukaz

 

Zľavový poukaz oprávňuje Držiteľa poukazu využiť konkrétnu službu poskytovanú Predávajúcim, ktorá je na ňom uvedená, ak ďalej nie je uvedené inak.

 

(Darčekový poukaz a Zľavový poukaz spoločne aj „Poukaz“)

 

ČLÁNOK 2 – Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak ďalej nie je uvedené inak. Účelom týchto obchodných podmienok je upraviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.

 

Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Orgánmi dozoru vo veciach ochrany Spotrebiteľa sú:

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať písomne na adrese sídla našej spoločnosti, počas pracovných dní na tel. č. 0911670011 (pondelok – piatok od 09:30 do 19:00 hod.) alebo e mailom: facefitness.nitra@gmail.com

 

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a po jej uzavretí môžu byť zmenené iba so súhlasom oboch zmluvných strán.

 

Komunikácia (vrátane uzatvorenej kúpnej zmluvy) prebieha v slovenskom jazyku.

 

ČLÁNOK 3 – Informácie o Poukaze a cenách

 

Poukaz má elektronickú formu. Darčekový poukaz je možné zakúpiť aj v tlačenej podobe priamo na recepcii v prevádzke Predávajúceho na adrese Kupecká 16, 94901 Nitra (na tlačenú formu Darčekového poukazu sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky primerane, okrem ustanovení, ktoré sa podľa povahy vzťahujú len na jeho elektronickú formu a/alebo, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov upravujúcich uzavretie zmluvy na diaľku, vrátane ustanovení článku 7 o odstúpení od zmluvy).

 

Poukazy sú prenosné.

 

Poukazy neoprávňujú požadovať poskytnutie služby Predávajúceho konkrétnym odborným pracovníkom Predávajúceho.

 

Poukaz nemožno zamieňať za hotovosť.

 

Dátum a čas poskytnutia služby je Držiteľ poukazu povinný s Predávajúcim vopred dohodnúť, a to telefonicky (na telefónnom čísle určenom na objednávanie: 0911670011) alebo prostredníctvom e-mailu uvedeného v Článku 1 vyššie alebo prostredníctvom online rezervácie na stránke facefitness.sk/rezervacie.

 

Doba platnosti Poukazu je šesť (6) mesiacov od dátumu jeho vystavenia, ktorý je uvedený na Poukaze.

 

Uplynutím doby platnosti Poukazu stráca Kupujúci a Držiteľ poukazu právo na využitie služby alebo služieb Predávajúceho a nemá nárok na finančnú alebo nefinančnú náhradu, ak ďalej nie je uvedené inak, a ani nárok na vrátenie ceny Poukazu alebo jej časti.

 

Ak z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov na strane Predávajúceho nie je možné určiť Držiteľovi poukazu termín poskytnutia služby počas platnosti Poukazu, má Držiteľ poukazu po uplynutí doby jeho platnosti nárok na jeden termín poskytnutia služby, ktorý určí Predávajúci.

 

Ak Držiteľ poukazu zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôže využiť službu, na ktorú bol zakúpený Zľavový poukaz, Predávajúci mu po predchádzajúcej žiadosti môže umožniť zámenu tejto služby za inú službu Predávajúceho, ktorú určí Predávajúci.

 

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie, zničenie alebo zneužitie Poukazu.

 

Informácie o cenách Poukazov nájdete na našej webovej stránke www.facefitness.sk.

 

ČLÁNOK 4 – Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

Náklady Kupujúceho súvisiace s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.

 

Ak máte záujem o Darčekový poukaz, viete si ho zakúpiť osobne alebo si ho objednať telefonicky, emailom alebo online na stránke facefitness.sk.

 

Zvoľte Vami požadovanú hodnotu Darčekového poukazu v mene euro (táto hodnota je zároveň cenou jedného Darčekového poukazu) a prípadne aj počet Darčekových poukazov vo Vami zvolenej hodnote.

 

Podmienkou odoslania každej objednávky je zadanie všetkých povinných údajov a potvrdenie, že ste sa pred jej odoslaním oboznámili s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasíte s nimi. Až následne môžete pristúpiť k odoslaniu objednávky.

 

Ak bola objednávka odoslaná korektne, bezodkladne po jej odoslaní Vás informujeme o prijatí objednávky. Na Vašu e mailovú adresu bude zároveň doručené potvrdenie o prijatí objednávky a jedinečný kód darčekového poukazu. Moment jeho doručenia je momentom prijatia objednávky (teda prijatia Vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy). Týmto momentom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Prílohou e mailu s potvrdením o prijatí objednávky sú tieto všeobecné obchodné podmienky v znení ku dňu prijatia objednávky vrátane ich príloh a elektronická faktúra (vo formáte PDF).

 

Všetky objednávky ktoré potvrdíme, sú záväzné. Svoju objednávku môžete zrušiť (telefonicky alebo emailom, s využitím kontaktných údajov uvedených v Článku 1), kým Vám nie je doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

 

ČLÁNOK 5 – Platobné podmienky, Dodanie Poukazu, Náklady spojené s dodaním Poukazu

 

5.1 Poukaz si môžete zakúpiť v hotovosti na prevádzke alebo uskutočniť platbu prevodom na základe vystavenej faktúry.

 

Vlastnícke právo k Poukazu prechádza na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za Poukaz; ak Kupujúci zaplatí za objednaný Poukaz celú sumu kúpnej ceny ešte pred jeho dodaním, prechádza na neho vlastníckeho právo momentom jeho dodania.

 

5.3 Náklady súvisiace s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri dodaní Poukazu do e-mailovej schránky znáša Kupujúci.

 

ČLÁNOK 6 – Zodpovednosť za vady, Záručná doba, Reklamačný poriadok

 

Zodpovedáme za vady, ktoré má Poukaz pri jeho prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Poukazu v záručnej dobe (záruka). Záručná doba Poukazu je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia Poukazu Kupujúcim (dodania Poukazu). Na zodpovednosť za vady Poukazu za primerane použijú ustanovenia § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

Ak Vám pri kúpe Poukazu ponúkame k predanému Poukazu bezplatne ďalšiu vec zdarma (darček), je na Vás, či ponúkanú vec (darček) prijmete. Vec zdarma (darček) však nie je predaným Poukazom, preto nezodpovedáme za jeho prípadné vady (na túto vec sa naša zodpovednosť za vady nevzťahuje).

 

Práva zo zodpovednosti za vady Poukazu môžete uplatniť:

a) osobne v našej prevádzke na adrese Kupecká 16, 94901 Nitra

b) e-mailom na emailovej adrese: facefitness.nitra@gmail.com.

 

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) si môžete uplatniť iba v záručnej dobe. Pri uplatnení reklamácie ste povinný predložiť, resp. zaslať spolu s vadným Poukazom, riadne (podľa predtlače) vyplnený reklamačný lístok (pozri Prílohu 1) a kópiu dokladu o kúpe Poukazu:

 

- v tlačenej podobe na adresu uvedenú v písm. a) vyššie, alebo

 

- v elektronickej podobe (vo formáte JPG, DOC, PDF) na e-mailovú adresu uvedenú v písm. b) vyššie.

 

Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z Vašich práv uplatňujete (po Vašom predchádzajúcom poučení), určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Poukazu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie (deň doručenia vadného Poukazu Predávajúcemu). Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Poukazu za nový.

 

Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme o tejto skutočnosti potvrdenie (ktorým je kópia alebo rovnopis reklamačného lístka). V prípade, ak uplatňujete práva zo zodpovednosti za vady Poukazu podľa písm. a) vyššie (osobne), bude reklamačný lístok vyplnený a bude Vám vydaná jeho potvrdená kópia (rovnopis) priamo na predajni. V prípade, ak uplatňujete práva zo zodpovednosti za vady Poukazu podľa písm. b) vyššie, doručíme Vám potvrdený reklamačný lístok bez zbytočného odkladu po obdržaní vadného Poukazu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, pričom ak uvediete v reklamačnom lístku e-mailovú adresu, bude Vám potvrdenie, vrátane oznámenia o vybavení reklamácie, zaslané na uvedenú e mailovú adresu.

 

O výsledku reklamácie sme povinní Vás informovať. Na tento účel Vám najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydáme písomný doklad.

 

Ak ste uplatnili reklamáciu Poukazu počas prvých dvanástich (12) mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Sme povinní Vám poskytnúť kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

Ak ste reklamáciu Poukazu uplatnili po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a my sme ju zamietli, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať Poukaz na odborné posúdenie. Ak je Poukaz zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša naša spoločnosť bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní uhradiť Vám do štrnástich (14) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Reklamačné konanie sa nemôže začať, ak nepreukážete, že ste Poukaz zakúpili od Predávajúceho, t. j. nepredložíte kópiu dokladu o kúpe Poukazu.

 

ČLÁNOK 7 – Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom online objednávky do štrnástich (14) dní od prevzatia Poukazu, a to aj bez uvedenia dôvodu. Poukaz sa na účely odstúpenia od zmluvy považuje za prevzatý okamihom jeho doručenia na e-mailovú adresu (do emailovej schránky príjemcu) určenú Kupujúcim v objednávkovom formulári (pre doručenie nie je rozhodujúce, či príjemca e-mail otvoril, prípadne či sa oboznámil s jeho obsahom).

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z. (znenie ustanovenia si môžete pozrieť tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101).

 

Vaše právo odstúpiť od zmluvy môžete uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom). Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť vzorový formulár, ktorý je Prílohou č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Prosíme Vás, aby ste k odstúpeniu od zmluvy vždy priložili aj doklad o kúpe Poukazu (kópiu faktúry). Vaše odstúpenie od zmluvy nám, prosím, zašlite na:

 

- adresu nášho sídla uvedenú v Článku 1 alebo

- e-mailom na emailovú adresu: facefitness.nitra@gmail.com.

 

Ak sa na odstúpenie od zmluvy rozhodnete použiť náš vzorový formulár, o jeho prijatí Vám zašleme potvrdenie.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak svoje oznámenie o odstúpení od zmluvy odošlete najneskôr v posledný deň lehoty.

 

V dôsledku odstúpenia od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré sme od Vás na základe kúpnej zmluvy od ktorej odstupujete, prijali, t. j. kúpna cena, a to najneskôr v lehote štrnásť (14) dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pre vrátenie platby bude použitý rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri svojej platbe za Poukaz, pokiaľ si nedohodneme iný spôsob vrátenia platby (bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov).

 

Odstúpením od zmluvy sa Poukaz stáva neplatným. Vzhľadom na povahu Poukazu (elektronická forma), sa jeho vrátenie Predávajúcemu nevyžaduje. Kupujúcemu tak nevznikajú žiadne náklady na jeho vrátenie.

 

ČLÁNOK 8 – Mimosúdne riešenie sporov; sťažnosti a podnety

 

Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, môžete sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu (emailom na: facefitness.nitra@gmail.com). Ak na túto žiadosť odpovieme negatívne, alebo na ňu neodpovieme do tridsiatich (30) dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ARS“); zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov – platforma dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- Eur vrátane DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv Spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

V prípade rozdielnych názorov s našimi zákazníkmi sa snažíme vždy nájsť zmierlivé riešenie. Ak nie ste spokojný s niektorou z našich ponúk alebo s našim postupom, svoju otázku, podnet alebo sťažnosť nám zašlite písomne (na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v Článku I vyššie) alebo na emailovú adresu: facefitness.nitra@gmail.com.

 

ČLÁNOK 9 – Záverečné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že právne vzťahy založené kúpnou zmluvou, ktorá obsahuje medzinárodný prvok, sa vzťahujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a rozhodovanie prípadných sporov vzniknutých z týchto vzťahov patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.facefitness.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky Poukazu.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2021.

bottom of page