top of page

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: Face Fitness s. r. o.

Sídlo: Kupecká 1357/16 949 01 Nitra
IČO: 54158630
Zodpovedná osoba: Ing. Milan Žiak
Kontakt: V prípade otázok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na nasledujúcich kontaktných údajoch:

Tel: +421 911 670 011,

Email: FACEFITNESS.NITRA@GMAIL.COM.

Pristupujeme k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie.

V zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpili sme k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;

 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;

 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;

 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;

 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;

 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a

  promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;

 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu

  iných práv dotknutej osoby;

 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä

  náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV , PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby - t.j. pri poskytovaní klientskej podpory, alebo prezentácie našich služieb a produktov.

Účely spracúvania osobných údajov pri jednotlivých procesných krokoch sú:

 • Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt Vás ako dotknutej osoby,

 • V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich požiadaviek ako objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením zmluvného vzťahu, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu,

 • Po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi nami a Vami ako dotknutou osobou objednávateľom / klientom, pri potrebnej kooperatívnej komunikácií, pri informovaní o zmenách stavu objednávky, alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu (faktúry) spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba klient,

 • Spracúvame Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely:

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Údaje potrebné pre evidenciu klientov na účely fakturácie:

 • Meno, priezvisko, titul,

 • Bydlisko, fakturačná adresa, korešpondenčná adresa,

 • Číslo účtu

 • Údaje potrebné pre evidenciu uzavretých zmlúv, objednávok, účtovné doklady:

 • Meno a priezvisko, titul

 • Dátum narodenia

 • Rodné číslo

 • Adresa elektronickej pošty

 • Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa

 • Telefónne číslo

 • Číslo preukazu totožnosti

 • Údaje vyplnené na základe súhlasu:

      Údaje na informovanom súhlase (zdravotný stav, fotografia, ...)

ZOZNAM NAŠICH SPROSTREDKOVATEĽOV A PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Pri navštívení nášho webového sídla, Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu:

- dodávateľ IT technológií a cloudových služieb,

- dodávateľ služieb v oblasti daní a účtovníctva.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov ako prevádzkovateľa, s.r.o. voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely doručenia vybraného tovaru na Vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných spracúvame údaje po dobu 3 rokov , alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do predzmluvného alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom ; a/alebo

 • zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo

 • boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo

 • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo

 • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo

 • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo

 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo

 • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj

  ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania

  osobných údajov;

 • a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa

  stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a

  potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

 • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená

  niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej

  republiky, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika – právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Viac informácii nájdete na adrese: www.dataprotection.gov.sk.

Svoje práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý sa nachádza na prevádzke. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

bottom of page