top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

​​I.

Základné ustanovenie

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.facefitness.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Ďalej sa vzťahujú na váš prístup a používanie tejto webovej stránky a iných online a offline produktov a služieb, ktoré poskytuje predávajúci. Vstupom na webovú stránku FaceFitness.sk súhlasíte s týmito podmienkami.

 2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Obchodné meno: Ing.Milan Žiak so sídlom: Vašinova 4648/102, Nitra, IČO: 55220819 , DIČ: 1079145243, IČ DPH: Predávajúci nie je platcom Dane z pridanej hodnoty,  (ďalej len „predávajúci„), zapísaný na Okresnom úrade Nitra a spoločnosťou Obchodné meno: Face Fitness s. r. o., IČO: 54 158 630, Kupecká 1357/16, Nitra 949 01, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, vložka číslo: 55646/N, (ďalej “Prevádzkovateľ”) ktoré prevádzkujú stránku facefitness.sk a kupujúcim.

 3. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

 4. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je inšpektorát SOI pre bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27.

 5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 6. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare, službách a cenách

 1. Informácie o tovare a službách, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a služby a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch a službách v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

 2. Všetky prezentácie tovarov a služieb umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 4. Všetky videá, materiály, dokumenty, texty, obrázky, fotky a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len "Dokumenty") na internetovej stránke facefitness.sk sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami.

KOPÍROVANIE, SŤAHOVANIE, PUBLIKOVANIE, VEREJNÉ ZOBRAZOVANIE, ROZŠIROVANIE, NAPODOBŇOVANIE ALEBO AKÉKOĽVEK KOMERČNÉ POUŽITIE DOKUMENTOV INTERNETOVEJ STRÁNKY ALEBO JEJ ČASTÍ JE ZAKÁZANÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PREUKÁZATEĽNÉHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU PREDÁVAJÚCEHO.

NEOPRÁVNENÉ POUŽÍVANIE DOKUMENTOV Z TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY SA POVAŽUJE ZA PORUŠENIE PRÁVNYCH PREDPISOV O AUTORSKOM PRÁVE, OCHRANNÝCH ZNÁMKACH A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV. V PRÍPADE PORUŠENIA PODMIENOK JE PREVÁDZKOVATEĽ OPRÁVNENÝ UŽÍVATEĽOVI OKAMŽITE ZRUŠIŤ PRÍSTUPOVÉ PRÁVA K INTERNETOVEJ STRÁNKE A VYŽADOVAŤ OKAMŽITÚ NÁPRAVU. NÁROK PREVÁDZKOVATEĽA NA NÁHRADU ŠKODY TÝM NIE JE DOTKNUTÝ.

Pretože Predávajúci nie je oboznámený s vaším zdravotným stavom, prečítaním „Všeobecných obchodných podmienok“ súhlasíte s tým, že videá a iné materiály na tejto webovej stránke používate na vlastnú zodpovednosť a riziko. Ak máte nejaké obavy, choroby, zranenia, záväzky atď., poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete cvičiť niektoré z cvičení uvedených na tejto webovej stránke.

Na prístup alebo používanie našich Služieb musíte mať aspoň 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov (alebo vek plnoletosti v mieste, kde žijete), môžete pristupovať k našim Službám alebo ich používať iba pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý súhlasí s tým, že bude viazaný týmito Podmienkami. Ak ste rodičom alebo zákonným zástupcom používateľa mladšieho ako 18 rokov (alebo veku plnoletosti), súhlasíte s tým, že nesiete plnú zodpovednosť za činy alebo opomenutia takéhoto používateľa v súvislosti s našimi službami. Ak k našim službám pristupujete alebo ich používate v mene inej osoby alebo subjektu, vyhlasujete, že ste oprávnený prijať tieto Podmienky v mene tejto osoby alebo subjektu a že táto osoba alebo subjekt súhlasí s tým, že bude voči nám zodpovedný, ak vy alebo iná osoba alebo subjekt porušuje tieto Podmienky.

Informácie, umelecké diela, text, video, zvuk, obrázky, softvér a iné duševné vlastníctvo (súhrnne „Materiály“) obsiahnuté na Webovej stránke sú chránené autorským právom. K materiálom môžete pristupovať a používať ich iba na osobné a vzdelávacie účely alebo ako je výslovne uvedené v príslušných zmluvných podmienkach online programu. Nesmiete inak reprodukovať, distribuovať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela z materiálov, pokiaľ to nepovolí príslušný vlastník autorských práv. Ak tlačíte Materiály nachádzajúce sa na Webovej lokalite, musíte na všetky kópie zahrnúť akúkoľvek poznámku o autorských právach pôvodne priloženú k Materiálom.

Na prístup k niektorým alebo všetkým našim Službám možno budete chcieť použiť svoje poverenia (napr. používateľské meno a heslo) z online platformy tretej strany. Musíte zachovať bezpečnosť svojho účtu tretej strany a okamžite nás upozorniť, ak zistíte alebo máte podozrenie, že niekto získal prístup k vášmu účtu bez vášho povolenia. Ak ostatným povolíte používať poverenia vášho účtu, nesiete zodpovednosť za aktivity takýchto používateľov, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s vaším účtom.

Naše služby a ich obsah nie sú určené ako náhrada osobného vzťahu s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom alebo ako náhrada konzultácií s kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí poznajú vašu individuálnu anamnézu alebo zdravotné potreby. Neposkytujeme zdravotnú starostlivosť, lekárske alebo nutričné terapeutické služby ani sa nepokúšame diagnostikovať, liečiť, predchádzať alebo liečiť akýmkoľvek spôsobom, bez ohľadu na akékoľvek fyzické ochorenie alebo akýkoľvek duševný alebo emocionálny problém, chorobu alebo stav. Neposkytujeme žiadne lekárske ani psychologické poradenstvo. Iba licencovaný lekár, ktorý vás v súčasnosti lieči, je spôsobilý poskytnúť špecifické odporúčania týkajúce sa vhodného priebehu liečby, terapie alebo postupu. Vždy by ste sa mali poradiť so svojím vlastným lekárom, zdravotnou sestrou, asistentom lekára, terapeutom, poradcom, odborníkom na duševné zdravie, licencovaným dietológom alebo akýmkoľvek iným licencovaným alebo registrovaným zdravotníckym pracovníkom pred začatím akejkoľvek diéty, plánu na zníženie hmotnosti, cvičebného režimu alebo akéhokoľvek iného fitness alebo wellness programu vrátane tých, ktoré môžu byť navrhované alebo predávané v našich Službách alebo webových stránkach. Naše služby majú za cieľ podporovať všeobecnú pohodu a celkovú pohodu a nemajú v úmysle liečiť, diagnostikovať, zmierňovať, predchádzať alebo liečiť akýkoľvek stav alebo chorobu. Ďalej beriete na vedomie, že všetky posudky zákazníkov o našich službách sú výlučne individuálnymi názormi ich autorov a akékoľvek dosiahnuté výsledky sú výlučne individuálnej povahy; vaše výsledky sa môžu líšiť.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • vyplnením objednávkového formulára

 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar alebo službu, počet kusov, spôsob platby a doručenia.

 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 3. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

 4. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo na email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a služieb a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

     bezhotovostne platobnou kartou, platobná brána Sum Up.

2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín

6. Služba Online kurz je kupujúcemu sprístupnená:

 • Poskytnutím členského prístupu na 12 mesiacov od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy

 • Prihlasovacie údaje na prihlásenie do členského prístupu získa kupujúci do 48 hodín na emailovú adresu zadanú pri objednávke

 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru v prípade, že kupujúci vyplní vo formulári žiadosť o zaslanie faktúry. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

Možnosti dopravy – poštovné

1. predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti dopravy tovaru pre doručenie v rámci SR:

Kuriér DPD: ? €

2. Doručenie do ostatných krajín EÚ:

Slovenská pošta: ? €.

3. Doručenie do ostatných krajín mimo EÚ:

Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Zvyčajná dodacia doba sa pohybuje do 7 dní. V prípade platby vopred, predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

V.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy: poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 2. V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

 3. Predávajúci sa zaviazal poskytovať výnimočné online tréningové služby pre tréning tváre, offline aj online. Predávajúci však nemá žiadnu zákonnú povinnosť vrátiť kúpnu cenu akejkoľvek online služby/produktu za žiadnych okolností, pokiaľ to FaceFitness.sk výslovne neuvádza.

 4. Ak sa kupujúci (ďalej len účastník) nemôže zúčastniť na offline kurze a plánuje absolvovať ďalší termín offline kurzu a predávajúci dostane toto rozhodnutie viac ako 2 týždne pred začiatkom kurzu, tak predávajúci zadrží 20% z uhradených záloh. Ak predávajúci dostane jeho rozhodnutie menej ako 2 týždne pred začiatkom kurzu, tak predávajúci zadrží 50% z uhradených záloh. Tieto zadržané zálohy budú súčasťou platby pri ďalšom offline kurze, ktorý sa rozhodne účastník absolvovať. Napríklad ak predávajúci zadrží 20% z 1290€ to sa rovná 258€, tak úhrada účastníka za další kurz bude 1290 € mínus 258€ a to sa rovná 1032€. Tento termín ďalšieho offline kurzu musí byť v priebehu daného kalendárneho roka (kedy sa účastník rozhodol nezúčastniť offline kurzu) alebo v priebehu ďalšieho kalendárneho roka (po kalendárnom roku, v ktorom sa účastník rozhodol nezúčastniť offline kurzu). Ak sa účastník rozhodne, že offline kurz už neabsolvujete v priebehu daného kalendárneho roka (kedy odmietol absolvovať offline kurz) alebo v priebehu ďalšieho kalendárneho roka (nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa účastník rozhodol nezúčastniť offline kurzu), tak táto zadržaná suma zostáva predávajúcemu, ako storno poplatok za obsadené miesto na kurze. 

VI.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

VII.

Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU.

VIII.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

 

IX.

Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UPOZORNENIE:
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované spoločnosťou Face Fitness s. r. o., IČO: 54 158 630,
Kupecká 1357/16, Nitra 949 01, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, vložka číslo:
55646/N, ktorá si vyhradzuje k tomuto dielu svoje autorské práva. Akékoľvek použitie tohto diela alebo jeho časti

(rozmnožovanie, kopírovanie, skenovanie alebo iné šírenie textov, tabuliek a ďalších súčastí tohto diela) mechanickým alebo
elektornických spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Face Fitness s.r.o. na takéto použitie
je prísne zakázané.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2022.

bottom of page